SSL cho Php Server cho Amazon Cloud

1) Mở port 443

2) Cài đặt mod_ssl

3) Tạo file ssl.conf trong thư mục httpd/conf.d

Lấy file private key và public key rồi ghi vào file ssl.config

Hoặc mình đã mua SSL rồi thì có thể vào cấu hình tron file ssl.conf

Auto redirect từ http sang https:

Chúc các bạn thành công

Leave a Reply