Cài đặt Tomcat trên Amazon Ec2

1) Update hệ điều hành

2)  Kiểm tra các biến môi trường của Java và cài đặt Java

Kiểm tra JDK

Cài đặt JDK

3) Cài …

Read More “Cài đặt Tomcat trên Amazon Ec2”