Cài đặt Tomcat trên Amazon Ec2

1) Update hệ điều hành

2)  Kiểm tra các biến môi trường của Java và cài đặt Java

Kiểm tra JDK

Cài đặt JDK

3) Cài đặt Tomcat

3.1) Kiểm tra tomcat

3.2) Cài đặt tomcat 7

3.3) Chỉnh sửa môi trường Tomcat

Tham khảo tại

3.4) Start tomcat

3.5) Cài đặt web mẫu của Tomcat

3.6) Kiểm tra port đang lắng nghe

3.7) Kiểm tra lại

 

Leave a Reply