Tạo nhiều Content Type trong list definition

 1. Các bạn tạo ra một list definition.
  Trong file elements.xml của list bạn vừa tạo. Hãy thêm thuộc tính DisallowContentTypes=”FALSE”
  Content Types 1
 2. Tạo các content types mà bạn muốn tạo và thêm các thuộc tính phía sao thẻ <Content Type>
  Group=”Custom Content Types” Description=”Mail Out Content Type” Inherits=”FALSE” Version=”0″
  Content Types 2
  Còn tiếp

Leave a Reply