Tìm file GacUtil.exe để triển khai dll vào window

Tùy vào phiên bản mà sẻ có đường dẩn khác nhau một ít. Nhưng  thường nằm trong thu mục Microsoft SDK

Bên dưới là của window server 2008R2

Các phiên bản khác cũng gần gần như đường dẩn trên

File Setup.bat để  chạy file GacUtil.exe trên như sau

 

Leave a Reply