Reset MySQL root Password trên CentOS

1) Stop MySQL 

2) Khởi động lại với –skip-grant-tables

3) Kết nối vào với user root

4) Vào database mysql

5) Update lại user root  trong table user …

Read More “Reset MySQL root Password trên CentOS”

Cài đặt SVN Server trên CentOS

1) Cài đặt Apache http://docs.congthoidai.com/?p=105 2) Cài đặt SVN server

3) Tạo thư mục cho SVN

3.1) Tạo repository để lưu dự án

3.2) Sau đó cấp quyền cho …

Read More “Cài đặt SVN Server trên CentOS”