Reset MySQL root Password trên CentOS

1) Stop MySQL 

2) Khởi động lại với –skip-grant-tables

3) Kết nối vào với user root

4) Vào database mysql

5) Update lại user root  trong table user

6) Set lại các quyền

7) Thoát

8) Khỏi động lại mysql

9) Login vào kiểm tra lại

 

Leave a Reply