Cài đặt SVN Server trên CentOS

1) Cài đặt Apache http://docs.congthoidai.com/?p=105

2) Cài đặt SVN server

3) Tạo thư mục cho SVN

3.1) Tạo repository để lưu dự án

3.2) Sau đó cấp quyền cho Apache để quản lý thư mục & tập tin của SVN

4) Tạo user cho SVN và lưu trong file svn-account-users (file này bạn có thể đặt tên bất kỳ)

-cm là tạo ra và sửa đổi. Nếu bạn tạo từ user thứ 2 trở đi bạn dùng dòng lệnh tương tự mà bỏ đi -c

5) Cấu hình subversion.conf

Mở file cấu hình theo đường dẩn  “/etc/httpd/conf.d/subversion.conf” 

Xem 2 dòng này đã được mở ra chưa

6) Sau đó vào cấu hình cho svn chạy trên port nào.

Mở file config của apache lên  “/etc/httpd/conf.d/httpd.conf” 

Lưu ý AuthUserFile : chính là file user lúc nảy tạo ra và lưu vào

7) Cấu hình svnserve.conf

Bạn mở file “/var/www/svn/congthoidai/conf/svnserve.conf” để tìm các dòng sau :

  • anon-access = read sửa thành anon-access = none và bỏ dấu comment (#) phía trước
  • authz-db = authz bỏ dấu comment (#) phía trước

8) Tạo cấu trúc SVN Repository cơ bản

7) Thử check out với dòng lệnh

sau đó bạn nhập mật khẩu đăng ký trên SVN

Bạn có thể tạo SVN auto update

 

 

 

Build file C

Bỏ vào thư mục SVN

Tạo shell script file

Phân quyền cho apache thực thi file

 

 

Leave a Reply