Link hữu ích cho việc cập nhật các thư viện microsoft

Link trên là khắc phục cho lỗi

Các bạn có thể xem thêm ở đây