Install Docker in AWS EC2

1. Update hệ thống

2. Cài đặt Docker

3. Khởi động Docker

4. Thêm user ec2-user vào Docker group

5. Kiểm tra thông tin Docker

Read More “Install Docker in AWS EC2”

Window 10 ISO, Google Drive

Window 10 Pro X86, X64

Window 10 Home X86,X64

  Ngoài ra bạn có thể lên website của Microsoft để download bản mới nhất bằng một mẹo nhỏ …

Read More “Window 10 ISO, Google Drive”

Link tai Win 7 Ultimate X86-x64 tu google

Utimate X86

Utimate X64

 

Install OpenSSH on CentOS 7

Install SSH

Config SSH