Cài đặt Eclipse Che

Sau khi bạn cài Docker theo linl

https://congthoidai.com/install-docker-in-aws-ec2/

Bạn chạy dòng lệnh bên dưới.

Lưu ý chổ <path>: là đường dẫn của thư mục mình phải tạo cjo data eclipse/che

Leave a Reply