Install Docker in AWS EC2

1. Update hệ thống

2. Cài đặt Docker

3. Khởi động Docker

4. Thêm user ec2-user vào Docker group

5. Kiểm tra thông tin Docker

Lưu ý: Nếu gặp lỗi này trong quá trình chạy docker bị lỗi

Bạn xử lý bằng cách.

Vì trong quá trình chạy nó bị treo mà khi khởi động lại nó không đọc được.

Delete Containt

Delete all image

 

Leave a Reply