Algorithm(thuật toán)

  1. Insertion sortÝ tưởng của insertion sort như sếp bài nếu số phía sau nhỏ hơn phía trước thì cho thì cho nó lên trên.
    Insertion-Sort

    Cách thực hiện như sau
    Insertion-sort-example