Cấu hình proftpd

Cập nhật hệ thống.

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Cài đặt proftpd

sudo apt-get install proftpd

Chuyển đến thư mục cấu hình proftpd

cd /etc/proftpd/

Thêm tài khoản ftp

sudo ftpasswd --passwd  --name tutorials --gid 33 --uid 33 --home /var/www/ --shell /bin/false

Cấu hình file config

sudo nano /etc/proftpd/proftpd.conf

Thêm đoạn cấu hình bên dưới
DefaultRoot ~
AuthOrder mod_auth_file.c  mod_auth_unix.c
AuthUserFile /etc/proftpd/ftpd.passwd
AuthPAM off
RequireValidShell off

Restart lại

sudo /etc/init.d/proftpd restart

Chúc các bạn thành công

Leave a Reply