Cài đặt SVN trên Amazon Ubuntu(Install SVN on Amazon Ubuntu)

  1. Cập nhật hệ thống và cài đặt Apache2, nếu bạn nào đã cài apache2 trước đó rồi thì có thể bỏ qua dòng thứ 2(update system and install Apache2, if you have install apache2, you can remove line two).
  2. Cài đặt Subversion và các thư viên đi kèm(install subversion and libraries dependency).
  3. Bật các module dav và dav-svn và khởi động lại apache(enable required apache and restart apache)
  4. Tạo SVN Repo, cái này cũng giống như thiết lập svn trên EC2 hoặc Centos
  5. Tạo users cho subversion(create users for subversion)
  6. Cấu hình Subversion trên file Vhost của Apache2, các bạn nhớ tìm đường dẫn của vhost file trên server của mình(config subversion on apache vhost file).
  7. Restart Apache2 và test với đường dẩn và account bạn đã tạo