Cài đặt và sử dụng PM2

Vì sao cần sử dụng PM2. Nói một các đơn giản là khi bạn chạy một ứng dụng bằng Nodejs command line thì khi bạn tắt command line hoặc logout thì ứng dụng bạn cũng sẻ tắt theo. Nên Pm2 sinh ra để giúp ứng dụng bạn vẫn chạy khi logout.

Bài tiếp theo mình sẻ hướng dẩn các cấu hình Apache với NodeJs để public ra ngoài.

  1. Cài đặt PM2
npm install pm2 -g
hoặc
wget -qO- https://getpm2.com/install.sh | bash

2. Khởi động với website của bạn.

pm2 start app.js

Lưu ý: tùy vào project của bạn, có thể tên file khởi động sẻ khác tên (app.js) và port để chạy tùy vào cấu hình của bạn.

3. Xem danh sách các website(ứng dụng) đang chạy trên pm2

pm2 list

4. Khởi động lại, reload lại hoặc xóa website(ứng dụng) đạng chạy trong pm2.

$ pm2 stop     <app_name|namespace|id|'all'|json_conf>
$ pm2 restart  <app_name|namespace|id|'all'|json_conf>
$ pm2 delete   <app_name|namespace|id|'all'|json_conf>

Note: khi bạn chọn all thì tất cả các website(ứng dụng) sẻ thực thi lệnh

5. Hiển thị các thông tin quản lý pm2

pm2 monit