Cấu hình web server trên Raspberry Pi (Apache + PHP + MySQL)

Cập nhật hệ điều hành trên RAS PI

sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo reboot

I. Cài đặt APACHE2

sudo apt install apache2 -y

Mở mode rewrite cho Apache2 và phân quyền cho thư mục web

sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2
sudo chown -R pi:www-data /var/www/html/
sudo chmod -R 770 /var/www/html/

Cấu hình APACHE2

sudo nano /etc/apache2/apache2.conf

Directory /var/www/

Options Indexes FollowSymLinks

AllowOverride None

Require all granted

/Directory

Chuyển sang

Directory /var/www/

Options Indexes FollowSymLinks

AllowOverride All

Require all granted

/Directory

Khởi động lại Apache2

sudo service apache2 restart

Cài đặt PHP 7

sudo apt install php libapache2-mod-php -y
sudo apt install php php-mbstring

Cài đặt Mysql (MariaDB Server)

sudo apt install mariadb-server php-mysql -y
sudo service apache2 restart
sudo mysql_secure_installation


sudo mysql --user=root --password
create user admin@localhost identified by 'your_password';
grant all privileges on *.* to admin@localhost;
FLUSH PRIVILEGES;
exit;

Cài đặt phpmyadmin

sudo apt install phpmyadmin -y
sudo phpenmod mysqli
sudo service apache2 restart
sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/html/phpmyadmin

Cấu hình login từ xa cho MySql

sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
Hoặc
sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysql.cnf

Edit dòng
bind-address               = 127.0.0.1
Sang
bind-address                = 0.0.0.0

Khởi động lại Mysql

sudo systemctl restart mysql.service
sudo systemctl restart mariadb.service

sudo netstat -anp | grep 3306

Tham khảo thêm cách cấu hình ProFTP tại link

Leave a Reply