Kiểm tra số điện thoại việt nam hợp lệ

  var vnf_regex = /((09|03|07|08|05)+([0-9]{8})\b)/g;
  var mobile = $('input[name=mobilenumber]').val();
  if(mobile !==''){
    if (vnf_regex.test(mobile) == false) 
    {
      alert('Số điện thoại của bạn không đúng định dạng!');
    }else{
      alert('Số điện thoại của bạn hợp lệ!');
    }
  }else{
    alert('Bạn chưa điền số điện thoại!');
  }
  });

Các bạn thay thế chổ input[name=mobilenumber] bằng input số điện thoại của mình là được. rồi thay chổ hiện thông báo lỗi ra

Trong cú pháp có kiểm tra 10 số, đầu số có đúng hay không.