Kiểm tra null, empty trong report viewer (check null, empty in report viewer)

Bạn click trên field cần chỉnh sửa -> Expression

Các bạn nhận vào và check lại là ok

Leave a Reply