Lấy ra danh sách các hàng của tháng hiện tại( A sharepoint list view of the current month )

Các bạn cần tạo 2 cột lại calculated và kiểu dữ liệu là DateTime

1. Start of the Month
2. End of the Month

Cột (1) bạn nhập vào công thức tính

Cột (2) bạn nhập vào công thức sau

Bên dưới là ảnh minh họa

forumola

Trong filter của view(List -> Modify View-> Filter)

filter

Các bạn save lại là ok.

Chúc các bạn thành công

Leave a Reply