Những câu lệnh sử dụng trong SVN

Add

Cleanup nếu các file bị khóa

Remove một file hoặc folder khỏi update

 Chuyển link của repository

Leave a Reply