Những câu lệnh sử dụng trong SVN

Add

Cleanup nếu các file bị khóa

Remove một file hoặc folder khỏi update

 Chuyển link của repository

Cài đặt SVN Server trên CentOS

1) Cài đặt Apache http://docs.congthoidai.com/?p=105 2) Cài đặt SVN server

3) Tạo thư mục cho SVN

3.1) Tạo repository để lưu dự án

3.2) Sau đó cấp quyền cho …

Read More “Cài đặt SVN Server trên CentOS”