Opening ports cho CSF Firewall bằng SSH

  1. Đăng nhập vào SSH
  2. Mở file CSF Config tại đường dẫn.
  3. Sửa lại danh sách các cổng cần open.
  4. Restart lại csf với lệnh