Install Odoo 11 on Raspberry (Cấu hình Odoo11 trên Raspberry Pi)

Install Odoo11 on Raspberry as well as the same command line setup on Ubuntu (Cài đặt trên Raspberry cũng tương tự như cài đặt trên hệ điều hành của Ubuntu thôi).

 1. Update apt source list.(cập nhật thêm danh sách repository trong thư viện của apt-get).
 2. Install update (Cài đặt nó vào).
 3. Install Python Dependencies for Odoo 11(Cài đặt các thư viện phụ thuộc của python cho Odoo).

  Note: When you install completed but when odoo run will show warning modules. I add a little command line below for modules, do not worry.(khi bạn cài đặt xong các phần này nhưng ở phần run lên bên dưới vẫn báo lỗi, tôi có hướng dẫn cài thêm các modules này bên dưới).
 4. Odoo Web Dependencies (Cài các thành phần cho web).
 5. Install PostgreSQL 9.6+(cài đặt PostgreSQL 9.6).
 6. Create Database user for Odoo (tạo database user cho Odoo).
 7. Create Odoo user and group(tạo user cho odoo và group cho nó).
 8. Install Gdata (cài đặt Gdata)
 9. Install Git and get Odoo source (Cài đặt Git và lấy source về).
 10. Create Odoo Log File(tạo log file cho Odoo).
 11. Edit Odoo configuration file (Chỉnh sửa file config của Odoo).
 12. WKHTMLTOPDF for Odoo, please go to link below and get file for PI (Cài đặt phần này cần lưu ý. Bạn nên lên Git để lấy phiên bản đúng dành cho PI).
 13. Now Start Odoo Server. When you start you will see a little warning (Khởi động Odoo lên bạn sẻ nhận thấy thiếu một số module, tôi sẻ thêm vào ở bên dưới).

  Note: Install module below if you see warning.
 14. Go to web browser to access Odoo 11(Login vào website và tận hưởng thôi).