Cài đặt sugarCRM

1) Các bạn xem lại phần hướng dẫn cài đặt và cấu hình Apache, MySQL http://docs.congthoidai.com/?p=105 2) Chỉnh lại quyền ghi ở các thư mục cache, modules, config.php

3) …

Read More “Cài đặt sugarCRM”

Cài đặt FTP trên server EC2 Amazon

1) Cài đặt vsftpd

2) Open port trên Amazon web 3) Cập nhật lại file vsftpd.conf Mở file vsftpd.conf với dòng lệnh

Chuyển đổi từ

Sang

Thêm các dòng …

Read More “Cài đặt FTP trên server EC2 Amazon”

Cài đặt Tomcat trên Amazon Ec2

1) Update hệ điều hành

2)  Kiểm tra các biến môi trường của Java và cài đặt Java

Kiểm tra JDK

Cài đặt JDK

3) Cài …

Read More “Cài đặt Tomcat trên Amazon Ec2”

Cài đặt LAMP Web Server trên Amazon Ec2

1) Update hệ điều hành với dòng lệnh

2) Cài đặt webserver, MySQL, PHP với dòng lệnh cài đặt nhóm phần mềm

3) Start Apache Web Server

Read More “Cài đặt LAMP Web Server trên Amazon Ec2”

SSL cho Php Server cho Amazon Cloud

1) Mở port 443 2) Cài đặt mod_ssl 3) Tạo file ssl.conf trong thư mục httpd/conf.d Lấy file private key và public key rồi ghi vào file ssl.config

Hoặc …

Read More “SSL cho Php Server cho Amazon Cloud”