Replace all trong javascript

Lưu ý: Dùng regular expression

 

Leave a Reply