SharePoint Sercurity

Bảo mật trong Sharepoint được thực hiện theo cơ chế Xác Thực(Authentication) và Ủy Quyền(Authorization). Giống như cơ chế trong Window và nó có thể sử dụng Account của AD(Active Directory) hoặc bao gồm Microsoft ASP.NET forms-based authentication (FBA), Microsoft Account, or Facebook

Note: SharePoint2013 là phiên bản đầu tiên hổ trợ xác thực app

 

Leave a Reply