Giới hạn SharePoint document management

Để đảm bảo hiệu suất các bạn không nên upload lên quá giới hạn của sharepoint

2

Leave a Reply