Sửa lỗi InUse của table MySql bị crashed.

Dừng MySql

sudo systemctl stop mysql

Backup folder mysql database lại, bạn có thể chọn thư mục khác để chứa folder backup

cp -r /var/lib/mysql /var/lib/mysql_bkp

Login vào tài khoản MySql chứa database có table bị crashed

mysql -u username -p
use database có table bị trạng thái inuse.
Chạy lệnh
CHECK TABLE tablename;
Sau đó chạy lệnh
REPAIR TABLE tablename;

Restart lại mySQL

sudo systemctl restart mysql

Nếu chạy các lệnh trên vẫn không repair được table bị scrached thì bạn sử dụng command myisamchk

Bạn cũng stop service mysql

sudo service mysql stop

Di chuyển đến thư mục chứa database của table bị lỗi

cd /var/lib/mysql/$DATABASE_NAME

Sau đó chạy lệnh sửa lỗi scrashed table sau

myisamchk -r -o -f -v $TABLE_NAME
-r, --recover
-o, --safe-recover
-f, --force
-v, --verbose

Chạy lại dịch vụ Mysql

sudo service mysql start

Chúc các bạn thành công