Tạo calculate column in sharepoint list

Các bạn vào list cần tạo cột calculate.

Trong  <Fields> bạn thêm field calculate với cấu trúc bên dưới

Mình sẻ giải thích các giá trị trong đây sau. Chúc các bạn thành công

Leave a Reply