Tự động update khi commit svn

Lưu ý: Phân này chỉ thực hiện được khi SVN và website cùng 1 server

Tạo một chương trình C với tên là post-commit.c và build với gcc trong linux

Build chương trình trên với GCC

Phân quyền thực thi cho file vừa mới build ra

Coppy và dán file thực thi đó vào thư mục hooks của svn repository của bạn trên server

Lưu ý /foo/bả/hooks này là trên server mình đặt như vậy. Trên server của bạn sẻ đặt khác

Sửa lại tính năng store-password trong file  /root/.subversion/servers

Sau đó nhớ phân quyền lại thư mục hooks  4775 để có thể thực thi đươc

Chúc các bạn thành công

Leave a Reply