htaccess

Cấu hình htaccess cơ bản

1. Bỏ hoặc theme www vào domain:

2. Redirect đến trang thông báo lỗi riêng Trong web thì có nhiều lỗi như: 401, 403, 404, 500 … là các …

Read More “Cấu hình htaccess cơ bản”

csflinux

Opening ports cho CSF Firewall bằng SSH

Đăng nhập vào SSH Mở file CSF Config tại đường dẫn.

Sửa lại danh sách các cổng cần open.

Restart lại csf với lệnh

images-social

Tool for social media

Facebook(https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/#images) Twitter(https://dev.twitter.com/cards/getting-started#opengraph) LinkedIn(https://developer.linkedin.com/docs/share-on-linkedin) Google+(https://developers.google.com/+/web/snippet/) Pinterest(https://developers.pinterest.com/docs/rich-pins/reference/)