Opening ports cho CSF Firewall bằng SSH

Đăng nhập vào SSH Mở file CSF Config tại đường dẫn.

Sửa lại danh sách các cổng cần open.

Restart lại csf với lệnh

Tool for social media

Facebook(https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/#images) Twitter(https://dev.twitter.com/cards/getting-started#opengraph) LinkedIn(https://developer.linkedin.com/docs/share-on-linkedin) Google+(https://developers.google.com/+/web/snippet/) Pinterest(https://developers.pinterest.com/docs/rich-pins/reference/)

Cập nhật trong Bootstrap 4

hidden-* vs visible-* đã bỏ và thay thế bằng. hidden-xs-down = d-none d-sm-block hidden-sm-down = d-none d-md-block hidden-md-down = d-none d-lg-block hidden-lg-down = d-none d-xl-block hidden-xl-down = d-none (same as hidden) hidden-xs-up = d-none (same as hidden) hidden-sm-up = d-sm-none hidden-md-up = d-md-none hidden-lg-up = d-lg-none hidden-xl-up = d-xl-none hidden-xs (only) = d-none d-sm-block (same as hidden-xs-down) hidden-sm (only) …

Read More “Cập nhật trong Bootstrap 4”