Category Archives: SharePoint2013
Tạo calculate column in sharepoint list

Các bạn vào list cần tạo cột calculate. Trong  <Fields> bạn thêm field calculate với cấu trúc bên dưới

Danh sách các phương thức được hổ trợ bởi _spPageContextInfo qua các sharepoint 2007, 2010, 2013

Tên SP2007 SP2010 SP2013 Ví dụ alertsEnabled   X X false allowSilverlightPrompt   X X true clientServerTimeDelta     X…

Tìm file GacUtil.exe để triển khai dll vào window

Tùy vào phiên bản mà sẻ có đường dẩn khác nhau một ít. Nhưng  thường nằm trong thu mục Microsoft…

Những URL và Location cần nhớ trong sharepoint 2013/2016

Với sharepoint 2010 cũng gần giống Site collection level recycle bin: /_layouts/15/AdminRecycleBin.aspx Site level recycle bin (Added by Steve Stewart):…

Tạo nhiều Content Type trong list definition

Các bạn tạo ra một list definition. Trong file elements.xml của list bạn vừa tạo. Hãy thêm thuộc tính DisallowContentTypes=”FALSE” Tạo…

Next Page