Tạo calculate column in sharepoint list

Các bạn vào list cần tạo cột calculate. Trong  <Fields> bạn thêm field calculate với cấu trúc bên dưới

Mình sẻ giải thích các giá trị trong đây sau. …

Read More “Tạo calculate column in sharepoint list”

Tìm file GacUtil.exe để triển khai dll vào window

Tùy vào phiên bản mà sẻ có đường dẩn khác nhau một ít. Nhưng  thường nằm trong thu mục Microsoft SDK Bên dưới là của window server 2008R2

Các …

Read More “Tìm file GacUtil.exe để triển khai dll vào window”