MS SQL Command

Exec MS SQL Command

 

Import và export mysql database

Export

Import

 

Reset MySQL root Password trên CentOS

1) Stop MySQL 

2) Khởi động lại với –skip-grant-tables

3) Kết nối vào với user root

4) Vào database mysql

5) Update lại user root  trong table user …

Read More “Reset MySQL root Password trên CentOS”

Cho phép kết nối đến mysql từ xa

Trong đó

Với các loại quyền trong MySQL gồm ALL PRIVILEGES– User có full quyền trên database được cấp. CREATE– Cho phép user tạo bảng và databases. DROP– …

Read More “Cho phép kết nối đến mysql từ xa”