Cách chỉnh dns cho XAMPP

Bước 1: Cài đặt XAMPP, cái này các bạn xem thêm ở phần cài đặt XAMPP nha.

Bước 2: Bạn vào C:/xampp/apache/conf/extra. Tìm kiếm file “httpd-vhosts.conf”.

Bước 3: Bạn tìm đến dòng thứ 19 có tên # NameVirtualHost *:80″. Bạn bỏ dấu # ra.

Bước 4: Bạn có thể copy nội dung bên dưới hoặc phần hướng dẫn trong file httpd-vhosts.conf để sửa lại cũng được.

##<VirtualHost *:80>
##ServerAdmin webmaster@dummy-host2.example.com
##DocumentRoot “C:/xampp/htdocs/dummy-host2.example.com”
##ServerName dummy-host2.example.com
##ErrorLog “logs/dummy-host2.example.com-error.log”
##CustomLog “logs/dummy-host2.example.com-access.log” common
##</VirtualHost>

Bước 5: Bạn lưu ý DocumentRoot là đường dẫn đến thư mục chứ source. ErrorLog ,CustomLog  bạn chỉnh lại theo tên của mình.

Bước 6: Vào file root để chỉnh sửa lại theo C:/Windows/System32/drivers/etc/hosts.

Bước 7: Chỉnh sửa lại tương tự

Leave a Reply