Tắt kết nối rồi xoá database

Khi hiện thông báo.

Cannot drop database “DatabaseName” because it is currently in use.

Thì chúng ta sử dụng lệnh này để ngắt kết nối của user đến database

ALTER DATABASE DatabaseName SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE

Sau đó mình mới xoá database

DROP DATABASE DatabaseName 

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply