Lấy danh sách các ổ đĩa trong máy tính với code java

Lấy danh sách các ổ đĩa trong hệ thống

Nếu hệ điều hành là Windows thì sẻ hiện lên các ổ đĩa như C:\, D:\…
Nếu là Linux, Unix thì sẻ hiện lên \(root)
Lấy thông tin mô tả của từng ổ đĩa

Lấy tổng không gian đĩa và khỏang không gian trống của từng ổ đĩa
Windows

 

Linux

Code ví dụ tổng hợp các phần khi nảy

 

Leave a Reply