Xem port đang sử dụng trong windows

1) Xem danh sách các port đang sử dụng bằng lệnh

2) View ứng dụng đang sử dụng port với PID được thể hiện trong dòng lệnh trên(PID chính là Process ID)

Cách 2

Start>>All Programs>>Accessories>>System Tools>>Resource Monitor (or Run resmon.exe)

I2UzJ

Leave a Reply