Những dịch vụ thường sử dụng port 80

Theo mình biết thì môt số dịch vụ hay sử dụng port 80 nên khi các bạn tắt dịch vụ này nhưng vẫn còn dịch vụ khác nên dể gây rắc rối lúc làm việc

1. SQL Server Reporting Services (ReportServer)
2. Web Deployment Agent Service (MsDepSvc)
3. BranchCache (PeerDistSvc)
4. Sync Share Service (SyncShareSvc)
5. World Wide Web Publishing Service (W3SVC)
6. Internet Information Server (WAS, IISADMIN)

Leave a Reply