Get file attachments trong SPItem và đưa vào send mail trong cententID

Các bạn đọc ra một SPItem từ SPLítItemCollection

Sau đó lấy một item ra và lấy các attachments trong SPItem đó rồi lấy file các file content trong list attachment đó và đưa vào ContentId của email

Chúc các bạn thành công

 

Leave a Reply