Kết nối Rails với MySql

Cài đặt mysql

gem install mysql2 hoặc thêm sudo vào phía trước

Khởi tạo ứng dụng Rails

rails new appname -d mysql

Nếu bạn gặp lỗi dlopen

Error:[rake --tasks] rake aborted!
    LoadError: dlopen(/Users/chauminhtuan/.rbenv/versions/2.6.3/lib/ruby/gems/2.6.0/gems/mysql2-0.5.2/lib/mysql2/mysql2.bundle, 9): Library not loaded: libssl.1.0.0.dylib
    Referenced from: /Users/chauminhtuan/.rbenv/versions/2.6.3/lib/ruby/gems/2.6.0/gems/mysql2-0.5.2/lib/mysql2/mysql2.bundle
    Reason: image not found - /Users/chauminhtuan/.rbenv/versions/2.6.3/lib/ruby/gems/2.6.0/gems/mysql2-0.5.2/lib/mysql2/mysql2.bundle
gem uninstall mysql2
brew install openssl
gem install mysql2 -- --with-opt-dir="$(brew --prefix openssl)"
Khởi chạy ứng dụng Ruby on Rails
rails server

Thay đổi thông tin kết nối mysql database.yml

Các bạn có thể cài mysql theo link bên dưới hoặc tìm trên mạng các cài đặt MySql trên các hệ điều hành khác nhau.

Chúc các bạn thành công