Nén và giải nén file với tar trên Unix

Các  định dạng file giải nén với tar *.tar,*.tar.gz, *.tar.bz2

 Giải nén và ghi kết quả vào một file 

 Giải nén vào thư mục

 Các ký tự -xvf

-x: Giải nén file tar

-v: Xuất ra thông tin khi đang xử lý file

-f: Chỉ định lưu trữ

-j: Giải nén và lấy ra nội dung được lưu trừ bởi một chương trình nén Bzip2

-z: Giải nén và lấy ra nội dung được lưu trừ bởi một chương trình nén Gzip

Leave a Reply