Send Email có image trong content (Send an HTML email with embedded image and plain text alternate)

Trong đoạn code bên dưới bạn có thể add nhiều hình vào và trong content  các bạn đưa ID vào là được

Các bạn nhớ đổi chổ của tên …

Read More “Send Email có image trong content (Send an HTML email with embedded image and plain text alternate)”

Fix lỗi sharepoint 2013 Feature has already been installed. Use the force attribute to explicitly re-install the feature

Khi bạn gặp lỗi Add Solution

Các bạn hãy chỉnh lại thuôc tính này Hoặc bạn có thê chỉnh hoàn toàn trong Các bạn deploy lại là ok